Specialist principal, secția contabilitate (achiziții publice)

Consiliul raional Cimișlia
Oraș: Cimișlia
Studii: Universitate
Experiența de munca: De la 1 an
Salariu: De la 8210 Până la 9500 MDL
Program de muncă: Full-time
Locul de muncă: În locația angajatorului
Sarcinile de bază:

1. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, conform cadrului legal, pregătirea și prezentarea informației privind participanții la procedura de achiziție, corespunderea ofertelor depuse cerințelor procedurii de achiziție;
2. Elaborarea planurilor trimestriale și anuale a achizițiilor publice, întocmirea și prezentarea rapoartelor privind achizițiile publice;
3. Informarea ofertanților privind câștigătorul în cadrul procedurii de achiziție respective, elaborarea contractelor de achiziții publice conform tipului de achiziție (bunuri, lucrări, servicii), completarea lor și prezentarea spre semnare părților;
4. Înregistrarea contractelor de achiziții publice încheiate în urma procedurii de achiziții;
5. Completarea, ordonarea, arhivarea și păstrarea dosarelor procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale;
6. Acordarea autorităților contractante din subordinea consiliului raional a ajutorului metodologic în domeniul achizițiilor publice;

Condiții de participare la concurs:
Condiții de bază:
a. deține cetățenia Republicii Moldova;
b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c. are capacitate deplină de exercițiu;
d. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
e. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
f. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
a. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
j. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Studii: superioare, preferabil în domeniul economic sau drept economic.

Experiență profesională: minim 1 an în domeniu, preferabil experiență în serviciu public.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu, a modului de funcționare a unei autorități publice și a subdiviziunilor din subordinea lor, cunoașterea termenilor economici, indicatorilor economici; cunoștințe de operare la calculator: Word, EXCEL, PowerPoint, Internet.
Abilități: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Salariu de funcție: 8210 lei;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
- formularul de participare;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- documente ce atestă experiența profesională;
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.
- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă1: Cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Telefon:
068186777
Persoana de contact:
Arama Elena, specialist principal, aparatul președintelui
E-mail:
Site:
https://www.raioncimislia.md
Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide